Search
Close this search box.

კატეგორიები

მსგავსი სიახლეები

fc858e28-e1f9-4f77-a6a3-b6572dde38b6
f4bf7eb2-bc8b-4bc7-a29f-1151a0a13e88
9e93216a-5ca5-4d19-854b-a535344b67e0
d09eea1e-9fcf-47c5-a974-1b72dbc09244
d92e435a-585f-4c14-8806-57cf1d8eee16
7482dc67-6bd4-4280-a947-d77cac2bf1c7

ღია გაკვეთილი თემაზე: “მზის სისტემა”

2015 წლის 4 დეკემბერს ბუნების პედაგოგმა ოლღა ბანცურმა VI კლასში ჩაატარა ღია გაკვეთილი თემაზე: “მზის სისტემა”. გაკვეთილი იყო საინტერესო . მოსწავლეებმა წარმოადგინეს მზის სისტემის პლანეტების შესახებ პრეზენტაცია , მასწავლებელმა გამოიყენა ინტერაქტიული მეთოდები და სხვადასხვა შეფასების ფორმა.